Bilgi ve detaylar için info@liderosgb.com

:

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 20.07.2013 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri kapsamında İş yeri Hekimliği hizmetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş geçerli İşyeri Hekimliği Belgesine haiz işyeri hekimi bulunduran yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirmek zorundadır.

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereğince işyeri hekiminin görevleri (Madde 9):

(1) İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır,

(2) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim bilgilendirme ve kayıtların tutulması, ilgili birimlerle işbirliği, olarak belirlenmiştir.

01.01.2014 tarihi itibarıyla tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işletmeler ile 50 ve üzerinde çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işletmelerde işyeri hekimi çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. 50 ve altında çalışanı olan işletmelerde ise 01.07.2020 tarihi itibarıyla işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu başlayacaktır.

29.06.2015 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” gereğince ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yönetmelik kapsamında belirtilen hizmetler, işyeri hekimlerinden alınabileceği gibi kamu sağlık hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

İş yeri hekimi bulundurulmaması durumunda uygulanacak ceza miktarı işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir. 2018 yılı için uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir.


İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

İşyeri hekimleri, yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için işyerlerinde aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Lider OSGB tarafından görevlendirilen İşyeri Hekiminin Genel Olarak Görevleri:

  • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  • İş güvenliği uzmanıyla birlikte yıllık çalışma planı hazırlamak
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında

Blog ve Yazılar

IMAGE
Sertifikalı Yangın Eğitimi

Yasal Zorunluluk Mevcut Mu?

· 19 Aralık 2007 Tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; 2009 yılında revizyona uğramış, son halini 9 t

IMAGE
İSG Ölçümleri ve Periyodik Teknik Kontroller

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi, 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık v

IMAGE
Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Planı

Ülkemizde inşaat sektörü çok tehlikeli iş kollarından olup projelerin başlangıç ve devamındaki aşamalarda sağlık güvenlik planı hazırlanma

Referanslar

Grup Şirketlerimiz

Top